GRUPA ARCHE

Kodeks Etyki

NAJWYŻSZE STANDARDY ETYCZNE
Kodeks odzwierciedla wartości etyczne, jakimi firma Arche S.A. kieruje się w działalności deweloperskiej, hotelowej w stosunku do pracowników, klientów, partnerów i społeczności lokalnych. Celem Kodeksu Etycznego jest budowanie wizerunku Arche S.A. jako firmy rzetelnej, uczciwej, zaangażowanej. Zasady wymienione w kodeksie dotyczą każdego pracownika Arche S.A. niezależnie od zajmowanego stanowiska.WARTOŚCI JAKIMI KIERUJE SIĘ ARCHE S.A.
1. Zaufanie i zadowolenia klienta
Naszymi najważniejszymi zasadami są szacunek i otwartość na potrzeby klientów.

W trudnych sytuacjach doradzamy klientowi i wspólnie szukamy rozwiązania. Zawsze wychodzimy naprzeciw potrzebom klienta, staramy się wyprzedzać jego oczekiwania. Uwagi klientów dotyczące obsługi pracowników są na bieżąco rozpatrywane z uwzględnieniem zasady -najważniejsze jest zadowolenie klienta.

Naszym celem jest pozycja lidera w budowaniu polskiej sieci hotelowej.

2. Zasada równouprawnienia wobec pracowników
W Arche S.A. przestrzega się praw pracowniczych oraz realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu. Arche promuje równe szanse rozwoju zawodowego, tworząc wysoką, jakość pracy oraz powierzając pracownikom zadania adekwatne do ich kompetencji zawodowych.

Zarząd i przełożeni dbają o zapewnienie pracownikom przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy, obiektywną ocenę ich działań oraz jasne reguły wynagradzania.
Jako pracownicy Arche S.A. pracownicy starają się przestrzegać zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

Nasi Pracownicy stanowią Nasz największy kapitał.

3.Uczciwość wobec klienta, pracownika, kontrahenta
W naszych relacjach z klientami, pracownikami i kontrahentami respektujemy przepisy prawa oraz ogólnie przyjęte reguły. W codziennych relacjach cenimy prawdomówność i bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa i działania. Doceniamy dobre wzorce postępowania i reagujemy na naganne zachowania. Poszukujemy optymalnych rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron umowy. Zawsze sprawdzamy informacje przed przekazaniem jej klientowi lub współpracownikowi.

Dbamy o wysoką, jakość obsługi klienta i bierzemy odpowiedzialność za naszą pracę.

Promujemy uczciwość i solidną pracę.

Wywiązujemy się z deklaracji spisanych w umowach jak i ustnych obietnic. Dotrzymujemy warunków współpracy zawartych w umowach pomiędzy klientami i kontrahentami. Na bieżąco śledzimy wszystkie zmiany w uchwałach, zarządzeniach i procedurach oraz staramy się je przekładać na wykonywane obowiązki.

4. Dbanie o majątek firmy
Z majątku Spółki pracownicy korzystają w sposób odpowiedzialny.

Starają się nie narażać Spółki na zbędne koszty. Wszyscy pracownicy mają obowiązek należycie dbać o majątek spółki oraz wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
Nie wolno wykorzystywać majątku Spółki do celów prywatnych.

5. Brak tolerancji dla korupcji, uczciwa konkurencja
Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji, zapobiegamy przekupstwom, nielegalnym płatnościom i korupcji. W każdej dziedzinie działalności dbamy o jasne zasady działania.

Obowiązkiem pracowników jest unikanie działań korupcyjnych takich jak:
-przyjmowanie i oferowanie prezentów, świadczeń pieniężnych, które mogą doprowadzić do zawarcia kontraktu.
-czerpanie korzyści osobistych lub pomoc w osiąganiu korzyści osobom trzecim polegającym na wykorzystywaniu informacji uzyskanych w związku z wykonywanym stanowiskiem.

Arche nie dopuszcza do sytuacji, która może negatywnie wpływać na wizerunek firmy.

6. Profesjonalizm pracowników
Wykonujemy swoje zadania z zachowaniem należytej staranności, wykorzystując w najlepszy sposób posiadaną wiedzę i umiejętności. Stale podnosimy swoje kwalifikacje..

Dążymy do podniesienia standardów i jakość naszej pracy, jednocześnie przybliżając się do założonych celów. Posiadamy wiedzę i umiejętności adekwatne do wykonywanych obowiązków Rzetelnie i terminowo wywiązujemy się ze swoich obowiązków.

Jesteśmy konsekwentni w działaniu. 

7. Biznes społecznie odpowiedzialny
Arche wspiera społeczności lokalne, podejmując szereg przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego. Firma nawiązuje kontakty z lokalnymi władzami podejmując inicjatywy w obszarze społecznym i kulturowym.

Spółka wspiera finansowo działanie Fundacji Leny Grochowskiej, której głównym celem jest zapewnienie mieszkań dla repatriantów z Kazachstanu. Arche wspiera też działalność charytatywną innych organizacji pozarządowych.

8. Świadomość ekologiczna
W trosce o środowisko naturalne stosujemy przyjazne technologie i nie przekraczamy obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska.

Prowadzimy swoją działalność tak, aby nie była ona uciążliwa dla naszych sąsiadów. Dążymy do ograniczenia emisji spalin i poziomu hałasu. Staramy się wykorzystywać powtórnie materiały, opakowania i wytwarzać jak najmniej odpadów.

Prowadzimy gospodarkę zarządzania odpadami poprzez ich segregację i nowoczesną utylizację. Staramy się używać materiały i surowce jak najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego.

 

WDRAŻANIE KODEKSU
Wszyscy pracownicy Arche są zobowiązani do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki.
Każdy klient, pracownik, który zauważy naruszenie zasad kodeksu powinien zgłosić taki przypadek wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: firmaetyczna@arche.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami
i wydarzeniami z życia Arche i naszych obiektów!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o
aktualnościach, wydarzeniach i promocjach (więcej
informacji)