GRUPA ARCHE

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ARCHE S.A.

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Arche S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-801) przy ul. Puławskiej 361 (dalej: Administrator), z którym możesz kontaktować się:

 • listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;
 • mailowo, za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@arche.pl


2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: rodo@arche.pl;
 • poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.


3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz przedstawienia Ci interesującej Cię oferty jeśli zdecydujesz się na kontakt z nami za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze Twoich żądań lub zapytań, które kierujesz do nas oraz udzielania na nie odpowiedzi.
Jeżeli wyrazisz zgodę na wysyłanie przez nas na Twój numer telefonu informacji handlowych o naszych produktach i usługach Twoje dane osobowe będą także przetwarzane w tym celu.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz prawne.

5. Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji/konwersacji, w tym w szczególności przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania.
W przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, będziemy je przechowywali do momentu jej wycofania lub odpadnięcia celu przetwarzania, na potrzeby którego została ona zebrana.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, zaś brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytania lub prośby, jak też nie będziemy mogli kierować do Ciebie informacji handlowych o naszych produktach i usługach.

7. Masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora;
 • wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem – w sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Twoja zgoda;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody;
 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
 • usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.


W przypadku stwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

 

 

Wykaz Współadministratorów, którzy są stronami Umowy o współadministrowanie

*Liczba Współadministratorów, tj. „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotów powiązanych z „ARCHE” S.A. kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo, które razem z „ARCHE” S.A. są stronami Umowy o współadministrowanie może w przyszłości ulec zmianie, aktualny wykaz stron Umowy o współadministrowanie jest dostępny na stronie internetowej www.arche.pl w zakładce RODO.

 1. "ARCHE" S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławskiej 361 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000831001, NIP: 8211639335, REGON: 710021277, posiadająca kapitał zakładowy 2.982.300,00 zł – wpłacony w całości.
 2. Arche Podróże Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławskiej 361 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000988985, NIP: 9512547953, REGON: 522933029, posiadająca kapitał zakładowy 300.000,00 zł.
 3. Fundacja Leny Grochowskiej z siedzibą w Siedlcach (kod pocztowy: 08 – 110) przy ul. Brzeskiej 134 wpisana do rejestru stowarzyszeń oraz przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000506586, NIP: 8212640725, REGON: 1472174700.
 4. Grochowski Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławska 361 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:          0000918964, NIP: 9512525590, REGON: 389845240, posiadająca kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł wpłacony w całości.
 5. Grochowski Inwestycje Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 – 801) przy ul. Puławskiej 361, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000955922, NIP: 9512535826, REGON: 521323955, posiadająca kapitał zakładowy 11.100.000,00 zł wpłacony w całości.
 6. WG 1 SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02 - 826 Warszawa) przy ul. Poloneza nr 85B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000976138, NIP: 9512543010, REGON: 522245973, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.005.000,00 zł wpłacony w całości.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami
i wydarzeniami z życia Arche i naszych obiektów!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o
aktualnościach, wydarzeniach i promocjach (więcej
informacji)